KENT KONSEYİ
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
  • arnavutkoy-kent-konseyi-2019
proje PROJE HAKKINDA
proje PROJE KATEGORİSİ
menu PROJE ETİKETLERİ

Bu yönergenin amacı; Arnavutköy’deki kent yaşamında, kent vizyonu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlılık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Arnavutköy Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Görevleri

 

a) Arnavutköy’de demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

 

b) Arnavutköy’de sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

 

c) Arnavutköy’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

 

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

 

d) Arnavutköy’ün kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

 

e) Arnavutköy’ün kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

 

f) Arnavutköy’de sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

 

g) Arnavutköy’de sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

 

h) Arnavutköy’de çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

 

ı) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

 

i) Arnavutköy Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Arnavutköy Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,

 

j) Diğer kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmek.

 

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Çalışma İlkeleri

 

a) YG21 süreci kapsamında, Arnavutköy’e sahip çıkma, aktif katılım ve çözümünde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Arnavutköy’ün yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

 

c) Arnavutköy kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

 

ç) Arnavutköy Kent Konseyi’nin, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

 

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

 

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 

  KENT KONSEYİ İNTERNET SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ